Ενημέρωση Έργου

ΤΡΙΤΟ σεμινάριο εργασίας στη ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου η ομάδα συναντήθηκε στη Βαρσοβία για να συζητήσει περαιτέρω βήματα για το έργο. Τα θέματα του εργαστηρίου στόχευαν στη διευκόλυνση παραγωγικών συζητήσεων και συνεργατικού σχεδιασμού μεταξύ του κύριου ερευνητικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση των τελευταίων εργασιών που αφορούν την υλοποίηση των Ενοτήτων και τους ευρύτερους στόχους του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών στα εργαστήρια, η ομάδα συζήτησε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Επιμελητήρια για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ΜΜΕ και για τις στρατηγικές Mainstreaming για την καθιέρωση του μαθήματος ESG ως αναφοράς.

Η ημέρα ξεκίνησε με παρουσίαση της προσφοράς υπηρεσιών PCC για τις ΜΜΕ (PCC school for ESG) και στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις για πολλά θέματα. Πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση του τρέχοντος τοπίου των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποστηρίχθηκε από την ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών επιτυχίας από τα επιμελητήρια που συμμετείχαν. Στη συνέχεια, η ομάδα προχώρησε σε μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζουν αποτελεσματικές πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς. Το πρώτο εργαστήριο ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και πιθανών περιοχών βελτίωσης.

During the second workshop the team focused on the overview of the ESG course objectives and goals and started with a discussion onΚατά τη διάρκεια του δεύτερου εργαστηρίου, η ομάδα επικεντρώθηκε στην επισκόπηση των στόχων και των στόχων του μαθήματος ESG και ξεκίνησε με μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης ESG. Πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση σχετικά με επιτυχημένες στρατηγικές ενσωμάτωσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορα πλαίσια και ακολούθησε μια συνεδρία σχετικά με πιθανές στρατηγικές κατάλληλες για Επιμελητήρια και ΜΜΕ. Η ομάδα χωρίστηκε σε ομάδες η καθεμία εστιάζοντας σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στη συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο δράσης της. the significance of mainstreaming ESG education. A presentation on successful mainstreaming strategies employed in various contexts was held followed by a session on potential strategies suitable for Chambers and SMEs. The team divided into groups each focusing on specific strategies and then presented their action plan.

Η δεύτερη μέρα του σεμιναρίου επικεντρώθηκε στην περίληψη των βασικών στρατηγικών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Σχηματίστηκε ένα σχέδιο για τα επόμενα βήματα και ανατέθηκαν οι ευθύνες και τα καθήκοντα σε κάθε εταίρο. Έτσι ολοκληρώθηκε η τρίτη συνάντηση του εταιρικού σχήματος στη Βαρσοβία.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ESG

Πώς πρέπει να είναι ο ιδανικός εκπαιδευτής ESG;
Όσον αφορά τις δεξιότητες, παρατίθενται πιο κάτω μερικές συμβουλές:

Ψηφιακές δεξιότητες: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει δεξιότητες στη χρήση μη σύνθετων εργαλείων ψηφιακών εργαλείων, π.χ. excel, για τη διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων και την αποτελεσματική κοινοποίηση των ευρημάτων. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώνει την τεχνολογική χρήση μεθόδων στο πλαίσιο των εφαρμογών που σχετίζονται με το ESG.
Ανάλυση δεδομένων: Η ESG απαιτεί ανάλυση δεδομένων για τη μέτρηση της συμβολής της εταιρείας στην ESG και τον εντοπισμό συγκεκριμένων παραγόντων ESG (π.χ. παρακολούθηση της ποικιλομορφίας των εργαζομένων). Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και χρήσης αναλυτικών εργαλείων για την ανάπτυξη συμπερασμάτων και συστάσεων.
Αριθμητικές δεξιότητες: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει δεξιότητες στην αριθμητική ανάλυση και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση. Επίσης, ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα ερμηνείας αριθμητικών δεδομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αναλύσεων.
Αξιολόγηση κινδύνων: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους ESG και να αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διαχείρισή τους.
Υπολογισμοί ανθρακικού αποτυπώματος: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να υπολογίζει πόσα αέρια του θερμοκηπίου παράγονται ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Στρατηγική και διαφορετική σκέψη: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να σκέφτεται κριτικά και δημιουργικά και να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις ESG.
Επικοινωνία: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διατυπώνει σύνθετες ιδέες και έννοιες με σαφή και συνοπτικό τρόπο, καθώς και να ακούει ενεργά τους άλλους και να συνεργάζεται με αυτούς.
Ενσυναίσθηση: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συμπάσχει με τις διαφορετικές προοπτικές των ενδιαφερομένων και να κατανοεί τις αξίες και τις ανησυχίες τους.
Δικτύωση: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους στον τομέα της ESG.
Ηγεσία: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να παρέχει ισχυρή ηγεσία, όραμα και καθοδήγηση σε άτομα και ομάδες για την επίτευξη των στόχων ESG.
Ενισχυμένα κίνητρα: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εμπνέει και να παρακινεί τα επιμελητήρια και τις ΜΜΕ προς την υιοθέτηση του πλαισίου ESG.
Κοινωνική συνείδηση: Πρόκειται για την ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και προσπάθειας για θετική αλλαγή. Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνείδησης.
Παθος: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει ισχυρό κίνητρο και ενθουσιασμό για την εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών ESG σε επιμελητήρια και ΜΜΕ.
Υπομονή: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να είναι υπομονετικός κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εργάζεται με επιμέλεια και επιμονή για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και αποτελεσμάτων.
Ομαδική εργασία: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να εκτιμά την ομαδική εργασία και να εργάζεται αποτελεσματικά με διαφορετικές ομάδες και
να προωθεί τη συνεργασία και τη συνεννόηση.
Δημιουργικότητα: Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να έχει την ικανότητα να παράγει νέες ιδέες και προσεγγίσεις που
διευκολύνουν την πρόοδο της ESG.
Πολλαπλή εργασία: Αυτό περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκτέλεση περισσότερων από μία εργασιών. Ο εκπαιδευτής ESG θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματική κατάρτιση αναλύοντας ταυτόχρονα τις ανησυχίες των επιμελητηρίων και των ΜΜΕ.

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση στη Βαλένθια

Η ομάδα του GreenChambers συγκεντρώθηκε στις 6 Ιουνίου στη Βαλένθια για την πρώτη ημέρα της 2ης εργασιακής ημερίδας.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα και την παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης από την Cámara Valencia και την Markeut Skills SL. Ακολούθησε μια παραγωγική συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, όπου η MEUS παρουσίασε τα γενικά ευρήματα και οι εταίροι μοιράστηκαν τις άμεσες εμπειρίες και τα σχόλιά τους.
Παρουσιάστηκαν επίσης οι ικανότητες ESG και οι σχετικές πρωτοβουλίες, όπως τα έργα ESG-UP και SIMPLE, από την Gospodarska zbornica Slovenije και το Dublin Chamber. Η ημέρα συνεχίστηκε με μια ενθαρρυντική συζήτηση σχετικά με τα προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτών, όπου η OMNIA παρουσίασε τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική κατάρτιση.
 
Η 2η ημέρα της συναρπαστικής μας συνάντησης ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της Cámara Valencia.
 
Κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής συνεδρίασης, καταλήξαμε σε συναίνεση για έναν κοινό ορισμό της έννοιας ESG (Environmental, Social, and Governance). Διερευνήσαμε την οδηγία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις υποχρεώσεις των ΜΜΕ, καθώς και τα πρότυπα της EFRAG. Το ερώτημα που απασχολούσε όλους ήταν: «Τι είναι σχετικό με τους στόχους μας;». Ήταν μια άκρως διαφωτιστική συζήτηση!
 
Εμβαθύναμε επίσης στη μορφή του προγράμματος κατάρτισης, παρουσιάζοντας διάφορες μεθοδολογίες και συμμετέχοντας σε συζητήσεις σχετικά με καινοτόμες λύσεις μάθησης με βάση την εργασία, την ηλεκτρονική κατάρτιση και τις μεθόδους αξιολόγησης. Είναι ζωτικής σημασίας να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των τεχνικών κατάρτισης!
 
Το απόγευμα αφιερώθηκε στην οριστικοποίηση των συμφωνιών για την εκπαίδευση των GreenChambers. Καθορίσαμε τη μεθοδολογία, τη διάρκεια, το επίπεδο και το σύστημα αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα.
 
Ολοκληρώνοντας την ημέρα, συμμετείχαμε σε μια συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητες και λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των αρμοδιοτήτων. Όλοι είχαν φωνή, και μετά από προσεκτική συζήτηση, ψηφίσαμε 7 θέματα που θα αναπτυχθούν από τους αφοσιωμένους εταίρους μας.

Ομάδες Εστίασης

Τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης που επεξεργάστηκε ο καθένας από τους εταίρους ξεχωριστά αποκάλυψαν ότι είναι πλεονέκτημα για έναν εκπαιδευτή ESG να έχει εργασιακή εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

– Εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας
– Εμπειρία σε επιχειρήσεις με επιτυχή εφαρμογή της ESG
– Εταιρική κοινωνική ευθύνη
– Εμπειρία όχι μόνο στον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά και στους πυλώνες της κοινωνίας και της διακυβέρνησης.
– Εμπειρία σε συγκεκριμένο κλάδο

Το τελικό αποτέλεσμα «Προφίλ Εκπαιδευτή ESG» μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση στο Δουβλίνο

Η πρώτη ημερίδα εργασίας του έργου GreenChambers πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 22-23 Φεβρουαρίου 2023. Κατά τη διάρκεια των 2 ημερών συζητήσαμε και μάθαμε για τις ικανότητες ESG που πρέπει να αποκτήσουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτές!

Πρόσφατες Αναρτήσεις

The @KPMGIndia 2023 #CEOoutlook report provides insights into the perspectives of 125 CEOs in India & 1,325 CEOs globally. It explores their opinions on economic confidence, challenges & opportunities related to emerging #technologies, #talent & #ESG. https://social.kpmg/IndiaCEOOutloo

OGDCL Kicks Off ESG Framework in the Company!
We are pleased to announce the launch of the ESG framework at OGDCL. Committed to sustainability, we're embracing responsible practices to safeguard our environment, empower communities, and ensure robust governance. #ESG #OGDCL

Our resustain™ platform and managed services help the US procurement teams visualize real-time and granular data. Sounds interesting?
Read our blog to know more: https://www.treeni.com/How-Procurement-Teams-Can-Improve-Supply-Chain-Visibility-and-Compliance.php

#ESG #Sustainability #Procurement #SupplyChain #Suppliers

Load More

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.