Partners

Poznaj naszych partnerów!

Izba Handlowo-Przemysłowa Walencji jest spółką publiczną zarejestrowaną na mocy prawa, która reprezentuje wszystkie firmy hiszpańskiej prowincji Walencja. Wśród swoich działań Izba oferuje usługi i szkolenia dla MŚP, których bezpośrednim celem jest promowanie ich zrównoważonego rozwoju.

Jej innowacyjne usługi obejmują tworzenie portalu zrównoważonego rozwoju, platformy internetowej ułatwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, co czyni ją bardziej dostępną dla organizacji, oraz kilka inicjatyw poświęconych ocenie i udzielaniu porad w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i energii odnawialnej dla MŚP i samorządów lokalnych.

Instytut Edukacji Biznesowej (CPU) zajmuje szczególne miejsce wśród instytucji edukacyjnych Słowenii. Poprzez bezpośrednie powiązanie z przemysłem łączy procesy edukacyjne z dynamicznym rozwojem różnych sektorów gospodarki. Spośród instytucji edukacyjnych, CPU szczyci się najdłuższą tradycją w zakresie szkoleń biznesowych dla dorosłych. Naszym uczestnikom zapewniamy wysokiej jakości informacje programowe oparte na potrzebach danej branży i praktycznym doświadczeniu. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do realizacji swojej kariery zawodowej. Jesteśmy organizatorem wydarzeń podnoszących kwalifikacje i szkoleń w branżach: Energetyka, Hotelarstwo i turystyka, Budownictwo, Przedsiębiorstwa publiczne, inne instytucje publiczne i gminy, Ogrzewnictwo i klimatyzacja, Nieruchomości, Produkcja, Transport i komunikacja, Księgowość, Przedsiębiorczość, Handel, Instalacje kolei linowych i Bezpieczeństwo. CPU jest także skutecznym partnerem w przygotowaniu do egzaminów, ocenie wiedzy i umiejętności podczas krajowych egzaminów w zakresie kwalifikacji zawodowych, kwalifikacji podstawowych, innych uprawnień publicznych a także kwalifikacji izbowych. CPU jest dostawcą publicznych programów kształcenia policealnego i nieuniwersyteckiego (inżynier informatyki, inżynier budownictwa lądowego, ekonomista i administrator biznesowy).

CPU jest aktywnym partnerem w różnych projektach unijnych. Nasze projekty skupiają się głównie na edukacji, szkoleniach i rozwoju kompetencji w różnych branżach. Celem działalności projektowej jest ułatwienie rozwoju procesowego i osobistego oraz podniesienie jakości naszych usług.

Izba Handlowa w Dublinie od 1782 roku reprezentuje przedsiębiorstwa tego miasta. Izba Handlowa w Dublinie jest największą Izbą Handlową w Irlandii i jedną z najstarszych na świecie. Izba reprezentuje 1300 firm członkowskich z całego obszaru Dublina, zatrudniających 300 000 osób w całym kraju. Baza członków Izby ma charakter międzysektorowy, odzwierciedla gospodarkę dublińską i obejmuje firmy każdej wielkości, od małych start-upów i mikroprzedsiębiorstw po duże międzynarodowe korporacje.

Nasza wizja

To Dublin, który jest znany na świecie ze względu na jakość życia, zrównoważony rozwój oraz ekonomiczną dynamikę.

Nasza misja

Członkostwo w Izbie Handlowej w Dublinie daje dostęp do największej sieci biznesowej w Dublinie oraz szeregu wsparcia biznesowego w obliczu nadchodzących możliwości i wyzwań.

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) założona w 1990 roku jest największą instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. Grupujemy ponad 154 organizacje biznesowe.

KIG promuje społeczną odpowiedzialność w biznesie. Nasze szkolenia i konferencje zachęcają do wdrażania najwyższych standardów etyki biznesu. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy prawie 50 projektów finansowanych ze środków UE, związanych z przedsiębiorczością i rozwojem biznesu.

KIG dba o przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem EUROCHAMBRES, Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych, zrzeszającego europejskie izby handlowe, oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu. KIG współpracuje także z największymi światowymi organizacjami krajowymi.

KIG dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność Polski. KIG jest świadomy szans, jakie będą miały polskie firmy na rynkach międzynarodowych, jeśli Polska będzie postrzegana bardziej pozytywnie. Dlatego KIG organizuje wystawy krajowe (Hanower, Aichi), zaprasza przedsiębiorców na spotkania gospodarcze, międzynarodowe targi, misje gospodarcze, fora gospodarcze, wielo – i bilateralne spotkania biznesowe oraz inne projekty.

Malta Business Bureau jest unijnym biurem doradztwa biznesowego Izby Maltańskiej oraz Maltańskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji. Uczestniczy zarówno w projektach unijnych, jak i wpływa na decyzje politycznei. Współpracuje bezpośrednio z instytucjami europejskimi, Stałym Przedstawicielstwem Malty oraz z organizacjami parasolowymi, takimi jak BusinessEurope, EUROCHAMBRES i HOTREC, we wszystkich kwestiach politycznych i finansowych mających wpływ na interesy maltańskiego biznesu.

Utworzona w 2017 roku MEUS to prywatna organizacja z siedzibą w Walencji (Hiszpania), której celem jest zwiększenie potencjału osobistego zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, a także na wszystkich etapach rozwoju, od edukacji szkolnej do edukacji dla dorosłych.

Zgodnie z europejską strategią edukacyjną MEUS pracuje nad rozwojem nowych materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanych do różnych celów i potrzeb rynku gospodarczego, w celu poprawy integracji personalnej w miejscu pracy.

MEUS zachęca do tworzenia i konsolidacji przedsiębiorstw, oferując porady i szkolenia przedsiębiorcom w zakresie innowacji kreatywnych, społecznych, technologicznych, tworzeniu nowych projektów biznesowych, zrównoważonych firm i wpływ na rozwój regionalny.

MEUS silnie wspiera nowe i rozwijające się sektory gospodarki oraz zwraca uwagę na zmiany społeczne, dlatego zajmuje się szczególnie takimi zagadnieniami, jak zrównoważona gospodarka (i zielone umiejętności), pomarańczowa gospodarka (kultura), ICT, adaptacja starzejącego się społeczeństwa oraz nowe wyzwania demograficzne, które generują większy popyt na usługi osobiste itp.

Aby wspierać rozwój osobisty, MEUS angażuje się także w rozwijanie inicjatyw w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, dobrego samopoczucia, równości i solidarności, integracji i zasady niedyskryminacji.

Każdy z projektów rozwijanych w MEUS realizowany jest w oparciu o nowatorskie założenia, poza innowacją technologiczną, polegającej na opracowywaniu nowych twórczych metodologii kształcenia się, zarządzania, rozwoju osobistego czy rozwoju społecznego.

OMNIA współpracuje z uznaną globalną siecią partnerów, aby budować zrównoważony świat teraźniejszości i przyszłości. OMNIA dysponuje multidyscyplinarnym zespołem, który jest w stanie dostarczać i opracowywać zrównoważone rozwiązania i strategie, świadcząc usługi, w tym doradztwo, badania i współpracę międzysektorową.

Członkowie naszego zespołu mają różne doświadczenia i specjalizują się w takich dziedzinach jak środowisko, zrównoważone zachowanie, psychologia, analiza dużych zbiorów danych, analiza czasowo-przestrzenna / GIS, inżynieria środowiska, transport, wdrożenia w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) oraz innowacje społeczne.

OMNIA wykorzystuje swoją wiedzę, aby przekształcać innowacyjne pomysły w jakościowe propozycje projektów w ramach działań krajowych i międzynarodowych, takich jak między innymi Horyzont 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE+. Dzięki swojej rozległej sieci powiązań, OMNIA współpracuje z odpowiednimi partnerami w ramach każdego konkretnego projektu, co gwarantuje najwyższej jakości wyniki końcowe.

Jeśli chodzi o naszą misję, OMNIA jako uznana organizacja w dziedzinie strategicznego zrównoważonego rozwoju działa na rzecz lepszej przyszłości, wykorzystując międzynarodowe sieci i rozwijanie współpracy w zakresie prywatnych programów edukacyjnych i badawczych, tak w Unii Europejskiej jak i za granicą.

Jeśli chodzi o naszą wizję, OMNIA zapewnia inteligentne rozwiązania strategiczne i wzmacnianie partnerstwa na rzecz rozwoju bardziej inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości.

OMNIA realizuje następujące cele:

– Prowadzenie badań na wysokim poziomie w różnych dziedzinach i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb indywidualnych;

– Zachęcanie do postaw przywódczych, przedsiębiorczych i zmian społecznych poprzez innowacyjne rozwiązania;

– Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs);

– Tworzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla różnych partnerów i z wykorzystaniem różnych sytuacji;

– Opracowanie inteligentnych innowacyjnych systemów w sektorach turystyki, rolnictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.