PROJEKTNI REZULTATI

Rezultat 2.2 Učna pot

Ta rezultat predstavlja strukturiran pristop k opremljanju osebja zbornice z znanjem in veščinami, ki so bistvenega pomena za izvajanje ESG. Učna pot služi kot načrt za načrtovanje in izvedbo tečaja usposabljanja ter zagotavlja sistematičen okvir, po katerem se učenci lahko premikajo. Opredeljuje zaporedje učnih enot, ustrezne rezultate in dodeljene časovne okvire, kar zagotavlja povezano in učinkovito učno izkušnjo. Z jasnimi smernicami o vsebini tečaja in metodah izvedbe je cilj učne poti usposobiti osebje zbornice, da postane strokovno usposobljeno na področju načel in praks ESG, s čimer se bo povečala njihova zmogljivost za podporo MSP na njihovi trajnostni poti.

Učna pot

Rezultat 2.1 Profil trenerja ESG

Ta rezultat predstavlja ključni korak na poti projekta k spodbujanju trajnostnih poslovnih praks v MSP. Razvoj profila inštruktorja ESG vključuje celovito analizo kompetenc, ki so bistvene za učinkovitega inštruktorja ESG. Zajema širok spekter znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so potrebni za usmerjanje MSP pri izvajanju celovitih strategij ESG. Nastali dokument bo služil kot načrt, ki bo razmejil ključna strokovna področja, kot so trajnostne paradigme, standardi in sistemi certificiranja, krožni poslovni modeli in trajnostne inovacije. Z opredelitvijo prednostnih nalog učenja in potrebnih ravni znanja je cilj tega profila vzgojiti kompetentne strokovnjake, ki bodo sposobni spodbujati pozitivne spremembe v poslovnem okolju.

Profil trenerja ESG

Rezultat 3 - Usposabljanje o ESG za predstavnike zbornic

Zanimive posodobitve projekta Green Chambers!

Predstavljamo Delovni paket št. 3 – Usposabljanje ESG za predstavnike zbornic!

Pripravite se na srce našega projekta! Medtem ko je delovni paket št. 2 postavil temelje, je delovni paket št. 3 v središču pozornosti, saj obravnava vse posebne cilje, ki smo jih opredelili v naši prijavnici. Gre za opolnomočenje zborničnega osebja za usposabljanje z znanji, ki jih potrebujejo za odličnost pri usposabljanju in ocenjevanju ESG (okolje, družba in upravljanje).

Spremljajte več naših novic, ko se bomo podali na to transformativno pot k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti!

Usposabljanje o ESG za predstavnike zbornic

Rezultat 2.3 Poročanje o dejavnostih

Poročilo o dejavnostih je vrhunec delovnega paketa št. 2 in zajema skupna prizadevanja in dosežke projektne skupine. Ponuja celovit pregled dejavnosti, ki so se izvajale med razvojem profila trenerja ESG in učne poti. S podrobno dokumentacijo o napredku projekta, vključno z doseženimi mejniki in premaganimi izzivi, poročilo zagotavlja dragocen vpogled v napredovanje projekta. Z razmislekom o preteklih dejavnostih in rezultatih poročilo o dejavnostih služi kot temelj za prihodnja prizadevanja, ki projekt usmerja k njegovim splošnim ciljem izboljšanja storitev zbornice in odpravljanja vrzeli v znanju na področju ESG.

Dejavnosti poročila - končno poročilo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.