ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο GreenChambers

Το έργο Erasmus+ GreenChambers αποσκοπεί στο να παρέχει στα εμπορικά επιμελητήρια μεγαλύτερη ικανότητα να αξιολογούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αποτελούν μέλη τους στην ανάπτυξη στρατηγικών για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Κύρια προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ιδέα του έργου προκύπτει από την κοινή ανησυχία των επιμελητηρίων που συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με την αξιολόγηση που παρέχουν στα μέλη τους στον τομέα της ESG.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται άμεση υποστήριξη για να μεταβούν σε βιώσιμες πρακτικές ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ανθεκτικές.

Οι ΜΜΕ έχουν επίγνωση αυτής της ανάγκης και γνωρίζουν ότι μια σωστή στρατηγική ESG θα τις βοηθήσει να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, να πιστοποιηθούν και να βελτιώσουν την εικόνα τους. Πολλές από αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει ένα ταξίδι βιωσιμότητας, αλλά δυσκολεύονται κατά την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, καθώς τους λείπει η μέθοδος, η σαφής στρατηγική και, πάνω απ’ όλα, η γνώση. Τα επιμελητήρια αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ζήτηση από τα μέλη τους σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η ανάλυση των αναγκών μας δείχνει την έλλειψη ικανότητάς τους να παρέχουν αξιολόγηση στην ESG. Η υπάρχουσα κατάρτιση είναι περιορισμένη, συχνά ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες και αφορά συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η αποδοτικότητα των πόρων, το ανθρακικό αποτύπωμα ή οι κυκλικές αρχές, χωρίς την ολιστική επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται. Το έργο μας σκοπεύει να καλύψει το κενό δεξιοτήτων του προσωπικού των Επιμελητηρίων, ώστε να μπορέσουν να παρέχουν κατάλληλη κατάρτιση στον τομέα της ESG.

Το έργο GreenChambers

Στα GreenChambers, το προσωπικό των επιμελητηρίων θα συμμετάσχει σε κοινές δραστηριότητες που θα προωθήσουν τη χρήση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των τοπικών κοινοτήτων. Έτσι, η 2η προτεραιότητα που αντιμετωπίζεται από το έργο αυτό είναι η συμβολή στην καινοτομία στην ΕΕΚ. Το έργο αυτό χρησιμοποιεί την ΕΕΚ σε μια διάσταση εκπαίδευσης του εκπαιδευτή για να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη των Επιμελητηρίων να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, με σημαντικό αντίκτυπο, καθώς θα βελτιώσει τις στρατηγικές ΕΚΕ αριθμού ΜΜΕ, χάρη στην αξιοποίηση και τη δικτύωση. Η μέθοδος θα προωθήσει την πρακτική μάθηση, θα ενθαρρύνει την αλληλοδιδακτική μάθηση μεταξύ του προσωπικού και θα αναπτύξει συγκεκριμένες στρατηγικές ESG με άμεση εφαρμογή στις ΜΜΕ, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν τη δική τους εργασιακή εμπειρία, καθώς θα κληθούν να εφαρμόσουν την ESG και στον εαυτό τους.

Καθώς το κύριο θέμα του GreenChambers είναι η ανάπτυξη στρατηγικών ESG, η τρίτη και κύρια προτεραιότητά μας είναι το περιβάλλον και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μιας πιο πράσινης οικονομίας και για να υποστηρίξουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, οι ΜΜΕ της ΕΕ χρειάζονται συμβουλές και εκπαίδευση για την προετοιμασία για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και περιβάλλον υποβολής εκθέσεων, ώστε να οικοδομήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Έτσι, θα προωθήσουμε και θα συνοδεύσουμε τον μετασχηματισμό των ΜΜΕ, προσφέροντάς τους προσαρμοσμένους πόρους στο ταξίδι τους προς πιο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, βοηθώντας τις να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, βελτιστοποιώντας τη χρήση των πόρων τους χάρη στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών ESG.

Κίνητρα

Με την πανδημία COVID, οι ΜΜΕ επηρεάστηκαν έντονα από το κλείσιμο και την παράλυση σημαντικών τομέων της οικονομίας στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η διακοπή του εμπορίου, η μαζική ανεργία, το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι πτωχεύσεις, η μείωση των τουριστικών δραστηριοτήτων επηρέασαν όλες τις οικονομίες παγκοσμίως και την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα που επιστρέφουμε σταδιακά σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, πρέπει να επανεξετάσουμε τα οικονομικά μας μοντέλα, ώστε να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις και να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών προσφέρουν ένα καλό πλαίσιο για να επανεξετάσουμε τα οικονομικά μας μοντέλα, όπως και η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των οικονομιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της περιβαλλοντικής φροντίδας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της μείωσης των ανισοτήτων.

Στην πράξη, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την αλλαγή νοοτροπίας, και η αλλαγή αυτή έχει ήδη αρχίσει. Χάρη σε αυτή την αυξανόμενη ανησυχία, οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να θεωρούν τις εταιρείες υπόλογες όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τον κοινωνικό αντίκτυπό τους και θα αναμένουν από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν θετικά.

Για να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μιας πιο πράσινης οικονομίας, οι ΜΜΕ της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσουν την επερχόμενη φάση ανάκαμψης για να εφαρμόσουν δραστικές αλλαγές στις πρακτικές τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια θα έχουν βασικό ρόλο αξιολογητή και μέντορα που θα συνοδεύουν τις ΜΜΕ σε αυτή την αλλαγή.

 

Τα επιμελητήρια πρέπει να προετοιμαστούν για μια βαθιά μεταμόρφωση του συστήματος αξιολόγησής τους και να στρέψουν τα παραδοσιακά κριτήρια επιχειρηματικής επιτυχίας τους προς νέα συστήματα αξιολόγησης. Τα επιμελητήρια πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ΠΚΔ) ως μέρος μιας ολιστικής πλήρους επιχειρηματικής στρατηγικής που επιτρέπει στους επαγγελματίες από τις διατομεακές ΜΜΕ να αναπτύσσουν καλύτερες βιώσιμες πρακτικές.

Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες της παρούσας πρότασης. Καθώς παρατηρείται ένα κενό στον τομέα της ESG και μια σαφής ανάγκη της αγοράς εργασίας, το GreenChambers επιθυμεί να ανταποκριθεί, με την πρόταση που περιγράφεται περαιτέρω, στην προτεραιότητα της προσαρμογής της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς κατάρτισης, εστιάζοντας παράλληλα στις ανάγκες των Επιμελητηρίων για την ενσωμάτωση της αξιολόγησης στην Αειφορία και την ESG στις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους.

Η ανάπτυξη της ικανότητας κατάρτισης στον τομέα της ESG απαιτεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μπορεί σαφώς να βελτιστοποιηθεί χάρη στη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Η χρηματοδότηση θα είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή αυτή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιμελητηρίων και των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν. Θα τους δεσμεύσει στο έργο και θα τους δώσει τα μέσα για την επίτευξη του στόχου τους με υψηλό επίπεδο ποιότητας. Επίσης, έχει εκτεθεί προηγουμένως ότι το έργο αυτό συνάδει με διάφορες σημαντικές προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+. Έτσι, χάρη σε αυτή τη δράση, οι εταίροι του GreenChambers θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.