O Projekcie

Istota projektu

Projekt Erasmus+ GreenChambers ma na celu umożliwienie Izbom Przemysłowo-Handlowym wyższej zdolności oceny ich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) pod względem opracowywania strategii dotyczących Kwestii Środowiskowych, Społecznych i Zarządzania (ESG). Priorytetem jest dostosowanie Szkolnictwa Zawodowego do potrzeb rynku pracy. Pomysł na projekt wynika z wspólnych zmartwień Izb uczestniczących w projekcie dotyczących oceny, jaką świadczą swoim członkom w obszarze ESG.
Powszechnie przyjmuje się, że MŚP potrzebują natychmiastowego wsparcia w przechodzeniu na praktyki zrównoważone, aby stać się bardziej konkurencyjnymi i odpornymi.

MŚP zdają sobie sprawę z tej potrzeby i wiedzą, że właściwa strategia ESG pomogłaby im zwiększyć wydajność, uzyskać certyfikację i poprawić wizerunek. Wiele z nich już wzięło udział w podróży ku zrównoważoności, ale mają trudności w spełnianiu tego obowiązku, ponieważ brakuje im metody, klarownej strategii i przede wszystkim wiedzy. Izby Przemysłowo-Handlowe stoją przed rosnącym zapotrzebowaniem ze strony swoich członków w tym obszarze. Jednak nasza analiza potrzeb pokazuje, że brakuje im zdolności do przeprowadzania ocen w obszarze ESG. Istniejące szkolenia są ograniczone, często zlecone na zewnątrz i obejmują konkretne potrzeby, takie jak efektywność zasobów, ślad węglowy czy zasady gospodarki obiegu zamkniętego, bez holistycznego podejścia biznesowego, które jest potrzebne. Nasz projekt ma na celu zapełnienie luki kompetencyjnej wśród personelu Izb, umożliwiając im świadczenie właściwych szkoleń w obszarze ESG.

Istota projektu

W ramach projektu GreenChambers personel Izb będzie zaangażowany w wspólne działania promujące wykorzystanie Szkolnictwa Zawodowego (VET – vocational education and training) oraz współpracę między uczestnikami lokalnych społeczności. Zatem drugim priorytetem adresowanym przez ten projekt jest wkład w innowacje w Szkolnictwie Zawodowym. Projekt ten wykorzystuje wymiar szkolenia trenerów w ramach Szkolnictwa Zawodowego, aby odpowiedzieć na bardzo konkretną potrzebę Izb dotyczącą poprawy ich usług, co ma istotny wpływ, ponieważ poprawi strategie ESG wielu MŚP dzięki eksploatacji i tworzeniu sieci. Metoda będzie promować praktyczne uczenie się, aby zachęcić do wzajemnego uczenia się personelu i rozwijania konkretnych strategii ESG z bezpośrednim zastosowaniem w MŚP, umożliwiając uczącym się korzystanie z własnego doświadczenia zawodowego, gdyż będą oni zachęcani do stosowania zasad ESG także do swojej własnej działalności.

Ponieważ głównym tematem GreenChambers jest rozwój strategii ESG, naszym trzecim i głównym priorytetem jest ochrona środowiska i walka przeciwko zmianom klimatu. Aby przygotować się do wyzwań i możliwości związanych z bardziej zrównoważoną gospodarką oraz wspierać cele Zielonej Umowy UE w zakresie tworzenia wzrostu i miejsc pracy, MŚP w UE potrzebują porad i edukacji dotyczącej przygotowań do gospodarki o niskim poziomie emisji węgla oraz zmieniającego się otoczenia finansowego i raportowego. Będziemy zatem promować i towarzyszyć transformacji MŚP, oferując im dostosowane zasoby na ich drodze ku bardziej zrównoważonym praktykom biznesowym, pomagając im zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez optymalizację wykorzystania zasobów dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych strategii ESG.

Motywacja

W czasie pandemii COVID-19 MŚP zostały silnie dotknięte zamknięciem i paraliżem głównych obszarów gospodarki w sektorach przemysłowym i usługowym. Zakłócenia handlu, masowe bezrobocie, zamknięcia przedsiębiorstw i upadłości, spadek aktywności turystycznej dotknęły wszystkie gospodarki na całym świecie, także gospodarkę europejską. Teraz, gdy stopniowo powracamy do bardziej „normalnej” sytuacji, musimy przeanalizować nasze modele ekonomiczne, aby uniknąć przyszłych kryzysów i stać się bardziej odporne. Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Zielona Umowa Europejska stanowią dobre ramy do przemyślenia naszych modeli ekonomicznych. Te inicjatywy wspierają wzrost i tworzenie miejsc pracy w ramach gospodarek o niskim poziomie emisji węgla, dbałości o środowisko, sprawiedliwości społecznej i redukcji nierówności.
W praktyce te polityki powinny być związane ze zmianą mentalności, a ta zmiana już się rozpoczęła. Dzięki rosnącym obawom konsumenci są bardziej skłonni żądać od firm odpowiedzialności nie tylko za środowisko, ale także za ich wpływ społeczny i oczekują, że przedsiębiorstwa będą wnosić pozytywny wkład.

Aby przygotować się na wyzwania i możliwości związane z bardziej zrównoważoną gospodarką, MŚP w UE muszą wykorzystać nadchodzącą fazę ożywienia do przeprowadzenia drastycznych zmian w swoich praktykach. W celu osiągnięcia tej transformacji, Izby Przemysłowo-Handlowe będą miały kluczową rolę jako oceniający i mentor wspierający MŚP w tym procesie zmiany.

Izby Przemysłowo-Handlowe muszą przygotować się do przeprowadzenia głębokiej transformacji w swoim systemie oceny i zmienić tradycyjne kryteria sukcesu biznesowego na nowe systemy oceny. Izby muszą zdolnościć się do świadczenia edukacji i szkoleń w obszarze Kwestii Środowiskowych, Społecznych i Zarządzania (ESG) jako części holistycznej strategii biznesowej, która umożliwia profesjonalistom z MŚP z różnych sektorów rozwijanie lepszych praktyk zrównoważonych.

To główne motywatory tej propozycji. Z uwagi na zaobserwowaną lukę w obszarze ESG oraz wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy, GreenChambers pragnie odpowiedzieć, jak to dalej opisano w propozycji, na priorytet dostosowania oferty Szkolnictwa Zawodowego do potrzeb rynku szkoleniowego, skupiając się jednocześnie na potrzebach Izb w zakresie integracji oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach usług, które oferują swoim członkom.

Rozwijanie kompetencji w szkoleniach w obszarze ESG wymaga zewnętrznej wiedzy i jest złożonym procesem, który zdecydowanie można zoptymalizować dzięki współpracy między podmiotami. Finansowanie będzie kluczowe, aby umożliwić tę współpracę między różnymi izbami i zaangażowanymi ekspertami. To zobowiąże ich do udziału w projekcie i dostarczy środków do osiągnięcia celu z wysokim poziomem jakości. Ponadto wcześniej przedstawiono, że ten projekt jest zgodny z kilkoma głównymi priorytetami programu Erasmus+. Dzięki tej inicjatywie partnerzy GreenChambers przyczynią się do osiągnięcia tych priorytetów.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.