Ostatnie aktualizacje projektu

Trzecie warsztaty w Warszawie

W dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. Partnerzy spotkali się w Warszawie, aby omówić kolejne etapy projektu. Tematyka warsztatów obejmowała dyskusję i wspólne określenie dalszych działań dotyczących planowanych szkoleń. Podczas dwóch dni warsztatów Partnerzy omówili usługi realizowane przez Izby w ramach edukacji i szkoleń organizowanych dla MŚP, a także strategie promocji szkoleń, w której kursy ESG stanowiłyby punkt odniesienia.

Dzień rozpoczął się prezentacją oferty usług PCC dla MŚP (szkolenie PCC dla ESG), po czym wywiązała się dyskusja na temat edukacji. Dokonano przeglądu aktualnego wachlarza usług edukacyjnych i szkoleniowych, w oparciu o wymianę doświadczeń i przykładów success story zaprezentowanych przez przedstawicieli izb. Następnie omówiono przypadki prezentujące skuteczne praktyki inkluzywne. Pierwszy warsztat zakończył się identyfikacją najlepszych metod i określeniem obszarów potencjalnie wymagających wprowadzenia poprawek.

W drugim dniu warsztatów Partnerzy skupili się na podsumowaniu kluczowych strategii, zidentyfikowanych podczas dyskusji. Po dokonaniu przeglądu założeń kursu ESG omówiono sposoby włączania szkoleń ESG do kształcenia ogólnego. Zaprezentowano skuteczne strategie w/w działań w różnych kontekstach, po czym odbyła się sesja poświęcona potencjalnym metodom odpowiednim dla Izb i MŚP. Następnie zespół podzielił się na grupy wg konkretnych strategii; po omówieniu metodologii w ramach grupy przedstawiono indywidualne plany działania. W ten sposób powstał plan kolejnych działań i każdemu partnerowi przydzielono obowiązki i zadania do realizacji.

Kulminacją rozmów drugego dnia warsztatów, poza określeniem kluczowych strategii, było omówienie następnych etapów działania oraz przydzielenie zadań do realizacji wszystkim Partnerom. Na tym zakończono trzecie partnerskie spotkanie w Warszawie.

Profil trenera ESG

Jak powinien wyglądać idelany trener ESG?
W kwesti umiejętności, tutaj jest kilka wskazówek:

Umiejętności cyfrowe: Trener ESG powinien umieć korzystać z narzędzi cyfrowych takich jak na przykład excel w celu przeprowadzenia analizy danych i efektywnego komunikowania wyników. Ponadtwo, trener ESG powienieć umięc integrować technologiczne metody w swoe działania związane z ESG.
Analiza danych: ESG wymaga analizy danych do pomiaru wkładu firmy w obszarach EG oraz identyfikacji konkretnych czynników ESG (np. śledzenie różnorodności pracowników). Trener ESG powinien mieć zdolność do analizy danych oraz wykorzystywania narzędzi analitycznych do opracowywania wniosków i rekomendacji.
Umiejętności numeryczne: Trener ESG powinien posiadać umiejętności w analizie numerycznej i modelowaniu finansowym. Ponadto, trener ESG powinien posiadać umiejętność interpretowania danych liczbowych pochodzących z analiz.
Ocena ryzyka: Trener ESG powinien mieć zdolność do identyfikowania i oceny ryzyka związanego z obszarami ESG oraz opracowywania skutecznych strategii zarządzania nimi.
Obliczanie śladu węglowego: Trener ESG powinien mieć umiejętność obliczania ilości gazów cieplarnianych generowanych w wyniku działań firmy.

Strategiczne i różnorodne myślenie: Trener ESG powinien posiadać zdolność do krytycznego i kreatywnego myślenia oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które adresują złożone wyzwania związane z ESG.
Komunikacja: Trener ESG powinien mieć umiejętności w wyrażaniu złożonych pomysłów i koncepcji w sposób jasny i zwięzły, a także aktywnie słuchać i angażować się w rozmowy z innymi.
Empatia: Trener ESG powinien mieć zdolność do empatii z różnorodnymi perspektywami interesariuszy i zrozumienia ich wartości i obaw.
Budowanie sieci kontaktów: Trener ESG powinien mieć zdolność do nawiązywania i utrzymywania profesjonalnych relacji z różnymi interesariuszami w obszarze ESG.
Przywództwo: Trener ESG powinien mieć zdolność do zapewniania silnego przywództwa, wizji i wsparcia dla jednostek i zespołów w dążeniu do celów ESG.
Wzmożona motywacja: Trener ESG powinien mieć zdolność do inspiracji i motywowania izb handlowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw do przyjęcia ram ESG.
Świadomość społeczna: To zdolność do rozpoznawania i rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych oraz dążenia do pozytywnych zmian. Trener ESG powinien mieć wysoki poziom świadomości społecznej.
Pasja: Trener ESG powinien mieć silną motywację i entuzjazm do wprowadzania i wdrażania procesów ESG w izbach handlowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.
Cierpliwość: Trener ESG powinien być cierpliwy, aby móc pracować sumiennie i wytrwale w dążeniu do długoterminowych celów i rezultatów.
Praca zespołowa: Trener ESG powinien cenić pracę zespołową i efektywnie współpracować z różnorodnymi zespołami, promując współpracę i kooperację.
Kreatywność: Trener ESG powinien mieć zdolność do generowania nowych pomysłów i podejść, które ułatwiają postęp w obszarze ESG.
Wykonywanie wielu zadań jednocześnie: Obejmuje to wykonywanie więcej niż jednego zadania jednocześnie. Trener ESG powinien być w stanie dostarczać skuteczne szkolenia, analizując jednocześnie problemy izb handlowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugie spotkanie partnerskie w Walencji

Zespół GreenChambers zebrał się 6 czerwca w Walencji na pierwszy dzień drugiego seminarium roboczego.

Seminarium rozpoczęło się serdecznym przywitaniem oraz prezentacją agendy przez Cámara Valencia i Markeut Skills SL. Następnie odbyła się owocna debata i dyskusja na temat wyników FocusGroups, gdzie MEUS przedstawiło ogólne wnioski, a partnerzy podzielili się swoimi bezpośrednimi oświadczeniami i opiniami.
 
Kompetencje związane z ESG oraz powiązane inicjatywy, takie jak projekty ESG-UP i SIMPLE, zostały również przedstawione przez Słoweńską Izbę Gospodarczą i Izbę w Dublinie. Dzień kontynuowano stymulującą dyskusją na temat profili kompetencji trenerów, gdzie OMNIA przedstawiło niezbędne kompetencje do skutecznego szkolenia.
 

Drugi dzień naszego ekscytującego spotkania networkingowego rozpoczął się w siedzibie Cámara Valencia.

Podczas sesji przedpołudniowej osiągnęliśmy konsensus w sprawie wspólnej definicji ESG (Environmental, Social, and Governance – Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie). Przeanalizowaliśmy Dyrektywę dotyczącą CSR i obowiązki MŚP oraz standardy EFRAG. Pytanie, które nurtowało wszystkich, brzmiało: „Co jest istotne dla naszych celów?” Była to pouczająca dyskusja!
 
Przeanalizowaliśmy także format programu szkoleniowego, prezentując różne metodologie i angażując się w dyskusje na temat innowacyjnych rozwiązań opartych na pracy, szkoleń online oraz metod oceny. Ważne jest pozostanie na czele technik szkoleniowych!
 
Popołudnie wypełnione było finalizowaniem umów dotyczących szkoleń GreenChambers. Precyzowaliśmy metodologię, długość, poziom oraz system oceny, zapewniając kompleksowy i skuteczny program.
 
Podsumowując dzień, wzięliśmy udział w debacie na temat kompetencji i podjęliśmy ważne decyzje dotyczące wyboru kompetencji. Każdy miał możliwość wypowiedzi, a po przemyślanej dyskusji zagłosowaliśmy na 7 tematów, które zostaną opracowane przez naszych zaangażowanych partnerów.

Grupy dyskusyjne

Wyniki grupy dyskusyjnej, które każdy z partnerów przygotował oddzielnie, ujawniły, że korzystne jest, aby trener ESG posiadał doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach:

● Doświadczenie w obszarze biznesu i przedsiębiorczości
● Doświadczenie w firmach z udaną implementacją ESG
● Społeczna odpowiedzialność biznesu
● Doświadczenie nie tylko w obszarze środowiska, ale także w filarach społecznym i zarządzania.
● Doświadczenie branżowe

Ostateczny wynik – profil trenera ESG – można znaleźć w REZULTATACH PROJEKTU.

Pierwsze spotkanie partnerskie w Dublinie

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu GreenChambers odbyło się w Dublinie 22-23 lutego 2023 roku. Przez 2 dni omawialiśmy i uczyliśmy się o kompetencjach z zakresu ESG, które przyszli trenerzy powinni zdobyć!

Ostatnie Tweety

The @KPMGIndia 2023 #CEOoutlook report provides insights into the perspectives of 125 CEOs in India & 1,325 CEOs globally. It explores their opinions on economic confidence, challenges & opportunities related to emerging #technologies, #talent & #ESG. https://social.kpmg/IndiaCEOOutloo

OGDCL Kicks Off ESG Framework in the Company!
We are pleased to announce the launch of the ESG framework at OGDCL. Committed to sustainability, we're embracing responsible practices to safeguard our environment, empower communities, and ensure robust governance. #ESG #OGDCL

Our resustain™ platform and managed services help the US procurement teams visualize real-time and granular data. Sounds interesting?
Read our blog to know more: https://www.treeni.com/How-Procurement-Teams-Can-Improve-Supply-Chain-Visibility-and-Compliance.php

#ESG #Sustainability #Procurement #SupplyChain #Suppliers

Load More

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.